ترازو

ترازو دیجیتال 1876-s
ترازو دیجیتال
کد: ۱۸۷۶
0